Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest:

CHIESI POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o adresie: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000223692, REGON: 015889708, NIP: 5272456136, BDO 000024256, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000 złotych.

Podmiotem, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych jest Administrator Serwisu: GonnaBe Sp. z o.o. Sp. k., z siedzibą w Warszawie, o adresie: 01-685 Warszawa, ul. Łomiańska 6A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000695061, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadająca NIP 5242439802, REGON: 01525543500000.

Dane osobowe Użytkowników Serwisu (www.jestemwczesniej.pl) są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO) i przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz.1000).

Inspektor ochrony danych (IOD): Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych (IOD), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora, elektronicznie poprzez adres e-mail: dpo@chiesi.com lub poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie internetowej www.jestemwczesniej.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator danych zapewnia, że Użytkownik odwiedzający Serwis (www.jestemwczesniej.pl) pozostaje anonimowy do momentu, w którym dobrowolnie poda swoje dane Administratorowi danych.

Serwis nie gromadzi danych osobowych Użytkowników, za wyjątkiem danych, które:

  • Użytkownik samodzielnie i dobrowolnie poda w formularzu „Kontakt”;
  • odkładają się w systemach IT, kiedy Użytkownik ogląda (odwiedza) Serwis – są to wyłącznie zwykłe logi systemowe oraz informacje, które wysyła przeglądarka przedstawiając się czyli dane dotyczące danej wizyty Użytkownika w Serwisie (adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.) Dane w systemach statystyk (Google Analytics) zbierane są w sposób anonimowy.

W przypadku skorzystania przez Użytkownika z formularza „Kontakt” dane osobowe podane przez Użytkownika wykorzystywane będą zgodnie z celem udostępnienia, jak wskazano poniżej.

Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przesyłania newslettera –„prawnie uzasadniony interes Administratora”; w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu informacji o produktach sprzedawanych przez podmioty współpracujące z Administratorem, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii – „działania marketingowe”, a na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonania prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub działań marketingowych.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda na przetwarzanie danych, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes Administratora danych. Jeżeli wyrazisz zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na swój adres e-mail oraz numer telefonu lub w trakcie połączeń głosowych wykonywanych na Twój numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zajmujące się hostingiem danych osobowych dla Administratora i pozostałych odbiorców danych, agencje call center – w przypadku działań marketingowych Administratora – takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

Administrator danych informuje, że dane nie będą przekazywane poza EOG ani udostępniane organizacjom międzynarodowym a ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonywania prawnego uzasadnionego interesu Administratora, a w przypadku działań marketingowych – przez czas prowadzenia działań marketingowych przez Administratora lub do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail lub numer telefonu oraz wykonywania połączeń głosowych na Twój numer telefonu. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Administrator informuje, że każda osoba, której dane Administrator przetwarza ma prawo do:

  • dostępu do danych;
  • sprostowania danych;
  • żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
  • zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • przenoszenia danych;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, co pozostaje bez wpływu na przetwarzanie dokonane na jej podstawie przed jej cofnięciem.

Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), Użytkownik winien się skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www.uodo.gov.pl.